דף הבית >> ספירת העומר

ל"ג בעומר - מקורות


בשורת הגאולהאמרו, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס
. וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום
. ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע
. והם הם העמידו תורה
.אותה שעה" תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת"
? אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין: כולם מתו מיתה רעה. מאי היא
. א"ר נחמן: אסכרה

(מתוך התלמוד הבבלי יבמות סב ע"ב)...כל ההוא יומא לא אפסיק אשא מן ביתא ולא הוה מאן דמטי לגביה
בתר דאזיל אשא חמינא לבוצינא קדישא קדש הקדשים דאסתלק מן עלמא
אתעטף שכיב על ימיניה ואנפוי חייכין

... כל אותו היום לא פסק אש מן הבית ולא היה איש שבא לתוכו
אחר שנגמרה האש ראיתי את המאור הקדוש, שהוא קודש הקודשים שנסתלק מן העולם
שהתעטף ושוכב על ימינו ופניו צוחקות

( תיאור פטירתו של רשב"י בזוהר, אידרא זוטא רצו ב.)
דף הבית
לג בעומר
מקורות ללג בעומר
בשורת הגאולה
שירי לג בעומר
Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.