חידון<< חנוכה << חג שמח

שאלות ותשובות לחנוכה?למה מדליקין נרות בחנוכה
בשעה שנצחו בניו של חשמנאי ונכנסו לבית המקדש מצאו שם
שמנה שפודים של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות (פסיק')

?למה עושים חנוכה שמונה ימים
כתוב במגילות תענית(פרק ט)
,ומה ראו לעשות חנוכה זו שמונה ימים
והלא חנוכה שעשה משה (חנוכת המזבח במשכן)
?לא עשה אלא שבעה ימים
אלא בימי מלכות יוון נכנסו בית חשמונאי להיכל
ובנו את המזבח וסדוהו בסיד ותקנו בו כלי שרת
והיו מתעסקין בו שבעת ימים .
אמור מעתה שחנוכה זו שאנו עושים לא על חנוכת המנורה בלבד
אלא יש בה גם חנוכת המזבח וחנוכת כלי שרת חדשים .
שבית חשמונאי גנזו אבני המזבח ששיקצו היוונים לעבודה זרה
ובנאו מזבח חדש ועשו כלי שרת חדשים וחנכום .

ברם בתלמוד שלנו לא נזכר אלא הנס של פך השמן בלבד
"שלא היה בו להדליק אלא יום אחד
ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים" .
הרי חוזרת השאלה למקומה .
למה עושים חנוכה שמונה ימים
והלא נס השמן לא היה אלא שבעת ימים בלבד
שכן היה שמן ליום אחד בלי הנס?

לשאלה זו ניתנו כמה וכמה תשובות ע"י גדולי הדורות
ראשונים ואחרונים בדרך פשט ובדרך דרש .
והרי מקצת מן התשובות ההן .

1. יום הראשון קבעו יום טוב על נס הנצחון במלחמה,
שביום כ"ה נחו מאויביהם כשם שנקבע יום טוב בפורים
ביום אשר נחו מאויביהם ושאר שבעת הימים על נס השמן .

2. מציאת פך שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול זה כבר היה נס
3. חלקו את השמן שבפך לשמונה ימים כדי שהמנורה תהיה דולקת
שעה קצרה בכל ערב ונעשה נס שמאותה מקצת
האירה המנורה כל הלילה וכן בכל שמונת הימים .

4. אחר שנתנו השמן במנורה נשאר הפך מלא שמן כבתחילה
וראו את הנס כבר ביום הראשון .

5.שהוריקו את כל השמן לתוך המנורה ונרותיה דלקו כל הלילה
ולבוקר-היו נרות המנורה מלאים שמן .

טעם ששי . לפי שהיוונים גזרו על המילה והיתה גזרה זו קשה עליהם
מכל הגזרות מפני שיש בה הפרת ברית וכשגברה יד החשמונאים
עליהם שמחו על חידוש ברית מילה שניתנה לשמונה ימים ועליה
סמכו גם את חגם- שמונה ימים .

טעם שביעי . שבלילה הראשון עשו פתילות דקות כדי שלא ישאבו
אלא שמן מעט וגם חלקו את השמן ונתנו במנורה מעט כדי שיספיק
השמן לח' ימים- ונעשה נס והדליקו נרות המנורה באור גדול כל
הלילה, וכן בכל הלילות, ולכן יש במצות נר חנוכה ענין של מהדרין
ומהדרין מן המהדרין, כיון שעיקר הנס לא בא אלא על הידור מצוה .

טעם שמיני . שדפנות הפך אכלו מן השמן מעט ולאחר שנתנו השמן
במנורה לא היה כדי להדליק אפילו יום אחד .

ענין תשיעי בדרך דרש . שהיוונים רצו להוציא מלב ישראל את
האמונה שהקב"ה מנהיג את העולם בהשגחתו,
אלא הכל מתנהג בדרך הטבע,
וכבר היו רבים מישראל נוטים אחר אמריהם .
כיון שראו את הנס שלא כדרך הטבע, היו הכל רואים שהכל מהשגחתו יתברך,
ואפילו בשעה שהעולם מתנהג בדרך הטבע-גם אז
מיד ה' הכל ומהשגחתו .
ולכך אנו אומרים בפיוט לחנוכה . "בני בינה ימי שמונה קבעו"וכו' .
כלומר, מתוך שהיו בני בינה'הבינו דבר . מתוך הנס הבינו שהשמן
הרגיל שבדרך הטבע-גם הוא נס .

ענין עשירי בדרך מוסר השכל . שלא נתיאשו מלהדליק גם ביום ראשון
כיון שאמרה תורה . "נר תמיד"וידעו שמחר לא יהיה להם מה להדליק .
והוא הנס הגדול שמקיים את עם ישראל בכל דורותיו וגלויותיו .
שאילו באו לעשות חשבונות מה יהיה ביום מחר לא יוכלו להתקיים
אפילו יום אחד, אבל ישראל אין עושים חשבונות, אלא שמים בטחונם
באלקיהם וכל רגע וכל מעשה קטן שיש בידם לקיים דבר ה' הם
שמחים ועושים באמונה תמה ואינם מהרהרים .

למה היו צריכים להמתין שמונה ימים עד שיהיה להם שמן טהור?
לפי שהיו כלם טמאי מתים, מחללי המלחמה אשר עסקו בהם,
והוצרכו להמתין שבעה ימים לטהרתם,
ויום אחד לכתישת זיתים טהורים .

והרי הטומאה הותרה בצבור, כלומר, רשאים לעשות כל עבודות
המקדש גם בטומאה אם נטמא רוב הקהל, ולמה הוצרכו להמתין
?שבעה ימים לטהרתם
אלא שאעפ"י שיכולים היו להדליק המנורה גם בשמן טמא,
לא רצו מפני שהיתה זו הדלקה ראשונה אחר הפסקה, הדלקה של
חנוך, וכל דבר שצריך חנוך נותנים עליו כל חומרי הטהרות .

למה נזכר בתלמוד נס השמן בלבד
בין הטעמים שנזכרו למעלה, לענין שמונה ימים לחנוכה, נאמר גם
הטעם, שיום ראשון של חנוכה קבעו לכתחלה לזכר נס הנצחון
?במלחמה כיום שנחו בו מאויביהם .
דבר זה נזכר ב "מגילת תענית" שסידורה קדם לסידור המשנה
והתלמוד, ואילו בתלמוד אין מזכירין את החנוכה, אלא לענין נס הנרות בלבד-למה?
חכמי הדורות שאחר התלמוד אמרו בזה הרבה דברים נאים…
וזוהי תמצית של מקצת מדבריהם:
לשעתו, בימי החשמונאים וקרוב להם, עיקר השמחה בנס המלחמה,
באבוד הרשעים ובביטול גזרותיהם שגזרו על השבת,
ועל החדש שלא יקדשו ראשי חדשים וייבטלו כל המועדות,
ועל המילה .
ואולם לדורות עיקר השמחה בנס השמן .
שהרי בטלה מלכות החשמונאים אח"כ
וניכרתו זרעם בעוד בית המקדש קיים,
והבית חרב וישראל חזרו ונשתעבדו בין האומות .
אבל רישומו של נס השמן נשאר לעד, ולזכרו של נס זה ישראל
מדליקין נרות חנוכה בכל מקומות מושבותיהם בכל שנה ושנה .
דף הבית
חנוכה
ברכות להדלקת נרות חנוכה
על הניסים
הלכות חנוכה
חידון חנוכה
מצגת חנוכה
מתכוני חנוכה
קישורי חנוכה
שירי חנוכה
משחקים ושעשועים לחנוכה
סיפור נס חנוכה
תמונות
איורים


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.