ל"ג בעומר - רבי שמעון בר יוחאי
חג שמח >> ספירת העומר >>לג' בעומר


ל"ג בעומר - רבי שמעון בר יוחאי

מקורות לל"ג בעומר


סיור וירטואלי במירון


שירים לל"ג בעומר


שישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון
.וישב יהודה בן גרים איתם
,פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו
.תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות
.רבי יוסי שתק
,ענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו
.לא תקנו אלא לצורך עצמן
תקנו שווקין - להושיב בהן זונות
מרחצאות - לעדן בהן עצמן
.גשרים - ליטול מהן מכס
.הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות
.אמרו: יהודה שעילה - יתעלה
.יוסי ששתק - יגלה לציפורי
.שמעון שגינה - יהרג
.הלך הוא ובנו הסתתרו בבית המדרש
.כל יום היתה מביאה להם אישתו פת וכד מים וכרכי
.כשהתחזקה הגזירה, אמר לבנו: נשים דעתן קלה עליהן
.שמא יענו אותה ותגלה אותנו
.הלכו, נחבאו במערה
.נעשה נס נברא להם חרוב ומעיין של מים
והיו מפשיטים בגדיהם והיו יושבים עד צוארייהם בחול
,כל היום - לומדים, בזמן התפילה - לבשו כיסוים והתפללו
.ואח"כ מפשיטים בגדיהם כדי שלא יבלו
.ישבו תריסר שנים במערה. בא אליהו ועמד בפתח המערה
.אמר: "מי יודיע לבר יוחי שמת הקיסר ובטלה גזירתו" יצאו

,ראו אנשים שחורשים וזורעים
?אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה
.כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף
"יצתה בת קול ואמרה להם: "להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם
.שוב הלכו (למערה). ישבו תריסר חודשי שנה
.אמרו: משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש
"יצתה בת קול ואמרה:" צאו ממערתכם
.יצאו, כל היכן דהיה מוחה רבי אלעזר - היה מרפא רבי שמעון
.אמר לו: בני די לעולם אני ואתה
אחר הצהרים של ערב שבת ראו זקן שהיה מחזיק שני ענפי הדס
.ורץ בין השמשות
.אמרו לו: אלה למה לך? אמר להם: לכבוד שבת
?ותסתפק באחד
.אחד כנגד - זכור, ואחד - כנגד שמור
.אמר לבנו: ראה כמה חביבין מצות על ישראל?
.נתישבה דעתו

.שמע רבי פנחס בן יאיר חותנו, ויצא לקראתו
,העלהו לבית המרחץ, היה סך את בשרו
,ראה שהיו חריצים בגופו
.היה בוכה ונשרו דמעות עיניו והכאיבו לו
,אמר לו: אוי לי שראיתיך בכך
.אמר לו אשריך שראיתני בכך
.שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך
,שבתחילה, כשהיה מקשה רבי שמעון בן יוחי קושיא
היה מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר תריסר תרוצים
לסוף, כשהיה מקשה רבי פנחס בן יאיר קושיא
.הוה מתרץ לו רבי שמעון בן יוחי עשרים וארבע תרוצים


דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון
.ויתיב יהודה בן גרים גבייהו
,פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו
.תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות
.רבי יוסי שתק
,נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו
.לא תקנו אלא לצורך עצמן
תקנו שווקין - להושיב בהן זונות
מרחצאות - לעדן בהן עצמן
.גשרים ליטול מהן מכס
.הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות
.אמרו: יהודה שעילה - יתעלה
.יוסי ששתק - יגלה לציפורי
.שמעון שגינה - יהרג
.אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא
.כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי
.כי תקיף גזירתא, אמר ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן
.דילמא מצערי לה ומגליא לן
.אזלו, טשו במערתא
.איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא
והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא
,כולי יומא - גרסי, בעידן צלויי - לבשו מיכסו ומצלו
.והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו
איתבו תריסר שני במערתא. אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא
.אמר: "מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה" נפקו

חזו אינשי דקא כרבי וזרעי
?אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה
.כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף
"יצתה בת קול ואמרה להם: "להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם
.הדור אזול. איתיבו תריסר ירחי שתא
.אמרי: משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש
"יצתה בת קול ואמרה:" צאו ממערתכם
.נפקו, כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר - הוה מסי רבי שמעון
.אמר לו: בני די לעולם אני ואתה
בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא
.ורהיט בין השמשות
.אמרו ליה: הני למה לך? אמר להו לכבוד שבת
?ותיסגי לך בחד
.חד כנגד - זכור, וחד - כנגד שמור
.אמר ליה לבריה: חזי כמה חביבין מצות על ישראל?
יתיב דעתייהו

.שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה, ונפק לאפיה
,עייליה לבי בניה, הוה קא אריך ליה לבישריה
,חזי דהוה ביה פילי בגופיה
.הוה קא בכי וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה
,אמר לו: אוי לי שראיתיך בכך
.אמר לו אשריך שראיתני בכך
.שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך
,דמעיקרא, כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא
הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי
לסוף, כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא
.הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פירוקי

(מתוך התלמוד הבבלי שבת דף לג)

חג שמח

ספירת העומר
ברכת האילנות
עירוב תבשיליןLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.