דף הבית >>ראש השנה >>רבי אמנון ממגנצא
מעשה ברבי אמנון ממגנצא

מעשה בר' אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור ועשיר
.ומיוחס ויפה תואר ויפה מראה
.החלו השרים וההגמון לבקש ממנו שימיר את דתו, וימאן
.ויהי כדברם אליו יום יום ולא שמע להם, ויפצר בו ההגמון
,ויהי כהיום בהחזיקם עליו
.ויאמר: חפץ אני להוועץ ולחשוב על הדבר עד שלושה ימים
.וכדי לדחותם מעליו אמר כן

ויהי אך יצוא יצא מאת ההגמון שם הדבר לליבו
.על אשר כך יצא מפיו לשון ספק
.שהיה צריך עצה ומחשבה לכפור באלוקים חיים
.ויבא אל ביתו ולא אבה לאכול ולשתות ונחלה
ויבואו כל קרוביו אוהביו לנחמו וימאן להתנחם
.כי אמר ארד אל ניבי אבל שאולה! ויבך ויתעצב אל ליבו
ויהי ביום השלישי בהיותו כואב ודואג, וישלח ההגמון אחריו
.ויאמר: לא אלך
.ויוסף עוד שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, וימאן ללכת אליו
!ויאמר ההגמון: מהרו את אמנון להביאו בעל כורחו
.וימהרו ויביאו אותו

ויאמר לו:מה זאת אמנון, מדוע לא באת אלי למועד אשר
?יעדת לי להוועץ ולהשיב לי דבר ולעשות את בקשתי
,ויען ויאמר אמנון: אני את משפטי אחרוץ
!כי הלשון אשר דברה ותכזב לך - דינה לחתכה
.כי חפץ היה ר' אמנון לקדש את ה' על אשר דבר סרה
ויען ההגמון: לא, את הלשון לא אחתוך כי היטב דברה
,אלא הרגלים אשר לא באו למועד אשר דברת אלי אקצץ
.ואת יתר חלקי הגוף אייסר

.ויצו הצורר ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו
?ועל כל פרק ופרק היו שואלין: התחפוץ עוד אמנון להפך לאמונתינו
.ויאמר לא
ויהי ככלותם לקצץ, צוה הרשע להשכיב את רבי אמנון
,וכל פירקי אצבעותיו בצידו וישלחהו לביתו
לכן נקרא שמו רבי אמנון - כי האמין באל חי וסבל
.על אמונתו יסורין קשין מאהבה, רק על הדבר שיצא מפיו

.אחר הדברים האלו קרב מועד והגיע ראש השנה
בקש מקרוביו לשאת אותו לבית הכנסת עם פרקי
.אצבעותיו המלוחים ולהשכיבו אצל שליח הציבור
.ויעשו כן
"ויהי כאשר הגיע שליח הציבור לומר הקדושה ו "חיות אשר הנה
.אמר לו רבי אמנון: המתן מעט ואקדש את ה' הגדול
" ויען בקול רם: "ובכן ולך תעלה קדושה
,כלומר - שקידשתי את שמך על מלכותך ויחודך
."ואח"כ אמר: "ונתנה תוקף קדושת היום
אמר: "כי אתה הוא דיין מוכיח" - כדי להצדיק עליו את הדין
.שיעלו לפניו אותן פרקי ידיו ורגליו, וכן כל הענין
"והזכיר "וחותם יד כל אדם בו ותפקוד נפש כל חי
.שכך נגזר עליו בראש השנה
.וכשגמר ... נסתלק מן העולם ... ואיננו כי לקח אותו אלוקים
.'ועליו נאמר: מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו

אחר הדברים האלה ... נראה במראות הלילה
לרבנא קלונימוס בן משולם בן רבנא קלונימוס
"ולימד לו את הפיוט ההוא "ונתנה תוקף קדושת היום
ויצו עליו לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה
.להיות לו עד וזיכרון, ויעש הגאון כן

(אור זרוע הלכות ר"ה)

הפיוט ונתנה תוקף ומקורותיו

אתר פיוט - לשמיעת הפיוט בלחנים שונים


דף הבית

סדר ליל ראש השנה

מן המקורות

ראש השנה - יום הדין

לוחות שנה

קישורים

מעשה ברבי אמנון - ונתנה תוקף

לשמוע קול שופר

תמונות

מתכונים


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.