דף הבית >>ראש השנה >>מקורות לראש השנה
מן המקורות - ראש השנה


ויקרא כג,כג
:וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל, לאמר
.בחדש השביעי באחד לחדש, יהיה לכם שבתון - זכרון תרועה, מקרא קדש
.'כל מלאכת עבדה, לא תעשו; והקרבתם אשה, לה

במדבר כט,א
ובחדש השביעי באחד לחדש, מקרא קדש יהיה לכם
:כל מלאכת עבדה, לא תעשו
'יום תרועה, יהיה לכם. ועשיתם עלה לריח ניחח, לה
פר בן בקר אחד, איל אחד; כבשים בני שנה שבעה, תמימם
ומנחתם, סלת בלולה בשמן, שלשה עשרנים לפר, שני עשרנים לאיל
ועשרון אחד, לכבש האחד, לשבעת, הכבשים
ושעיר עזים אחד, חטאת, לכפר, עליכם
:מלבד עלת החדש ומנחתה, ועלת התמיד ומנחתה, ונסכיהם, כמשפטם
'לריח ניחח, אשה לה

,בראשית כב
,ויהי, אחר הדברים האלה, והאלוהים, ניסה את אברהם; ויאמר אליו
אברהם ויאמר הנני
ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך, אל
.ארץ המורייה; והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך
,וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, וייקח את שני נעריו איתו
ואת יצחק בנו; ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו
האלוהים
.ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום - מרחוק
ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער, נלכה
.עד כה; ונשתחווה, ונשובה אליכם
וייקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, וייקח בידו, את
.האש ואת המאכלת; וילכו שניהם, יחדיו
,ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר, הנני בני; ויאמר
.הנה האש והעצים, ואיה השה, לעולה
,ויאמר, אברהם, אלוהים יראה לו השה לעולה, בני; וילכו שניהם
.יחדיו
ויבואו, אל המקום אשר אמר לו האלוהים, וייבן שם אברהם את
המזבח, ויערוך את העצים; ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על
.המזבח ממעל לעצים
.וישלח אברהם את ידו, וייקח את המאכלת, לשחוט, את בנו
,ויקרא אליו מלאך יהוה, מן השמיים, ויאמר, אברהם אברהם; ויאמר
.הנני
ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו, מאומה: כי עתה
.ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך, ממני
;ויישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל, אחר, נאחז בסבך בקרניו
.וילך אברהם וייקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו
ויקרא אברהם שם המקום ההוא, יהוה יראה, אשר ייאמר היום, בהר
.יהוה ייראה
.ויקרא מלאך יהוה, אל אברהם, שנית, מן השמיים
,ויאמר, בי נשבעתי נאום יהוה: כי, יען אשר עשית את הדבר הזה
.ולא חשכת, את בנך את יחידך
כי ברך אברכך, והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמיים, וכחול, אשר
.על שפת הים; ויירש זרעך, את שער אויביו
.והתברכו בזרעך, כול גויי הארץ, עקב, אשר שמעת בקולי
וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע; ויישב
אברהם, בבאר שבע
דף הבית

סדר ליל ראש השנה

מן המקורות

ראש השנה - יום הדין

לוחות שנה

קישורים

מעשה ברבי אמנון - ונתנה תוקף

לשמוע קול שופר

תמונות

מתכונים


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.