דף הבית >>ראש השנה >>יום הדין

ראש השנה - יום הדין
ראש השנה פרק א דף טז

הכל נידונים בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר הכל נידונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו
ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים

רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר (איוב ז) ותפקדנו לבקרים

רבי נתן אומר אדם נידון בכל שעה שנאמר (איוב ז) לרגעים תבחננואמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה
אחד של רשעים גמורין
ואחד של צדיקים גמורין
ואחד של בינוניים
צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים
רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה
בינוניים תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים
זכו - נכתבין לחיים לא זכו - נכתבין למיתה

"?אמר רבי אבין מאי קרא (תהלים סט) "ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו"
ימחו מספר - זה ספרן של רשעים גמורין
חיים - זה ספרן של צדיקים
ועם צדיקים אל יכתבו - זה ספרן של בינוניים.

רב נחמן בר יצחק אמר מהכא: (שמות לב) "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת"
מחני נא - זה ספרן של רשעים
מספרך - זה ספרן של צדיקים
אשר כתבת - זה ספרן של בינוניים.

תניא, בית שמאי אומרים שלש כתות הן ליום הדין
אחת של צדיקים גמורין ואחת של רשעים גמורין ואחת של בינוניים

צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיי עולם
רשעים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לגיהנם
שנאמר (דניאל יב) ורבים מישני אדמת עפר יקיצו
אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם
בינוניים - יורדין לגיהנם ומצפצפין ועולין
שנאמר: (זכריה יג) והבאתי את השלישית באש וצרפתיםכצרוף את
הכסף ובחנתים כבחון את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו
ועליהם אמרה חנה (שמואל א ב) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעלואמר רבי יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן
צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה.

צדקה דכתיב (משלי י) וצדקה תציל ממות
צעקה דכתיב (תהלים קז) ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם
שינוי השם דכתיב (בראשית יז) שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה
וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן
שינוי מעשה דכתיב (יונה ג) וירא האלהים את מעשיהם
וכתיב (יונה ג) וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה

ויש אומרים אף שינוי מקום דכתיב (בראשית יב) ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך
והדר ואעשך לגוי גדול

דף הבית

סדר ליל ראש השנה

מן המקורות

ראש השנה - יום הדין

לוחות שנה

קישורים

מעשה ברבי אמנון - ונתנה תוקף

לשמוע קול שופר

תמונות

מתכונים


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.