מתכונים << חג השבועות << דף הבית <<
עוגה ללא אפיה

המצרכים
חבילת ביסקווטים (פתי בר) בטעם שוקו1
כוס נס קפה1
גר'/ שוקולד מריר200
חבילה חמאה1
כף קוניאק1
ביצים4
שמנת מתוקה1
כף אינסטנט פודינג וניל1
כף חלב1
1 חבילה אגוזים פקאן מסוכריםן

הוראות הכנה
להכין בצלחת עמוקה את הנס קפה עם כפית סוכר
להרטיב בנס קפה את הבסקוויטים ולהניח שכבה בתבנית מרובעת
להמיס את החמאה והשקולד במיקרוגל
להפריד חלבונים וחלמונים, את החלמונים לערבב יחד עם
השקולד ולהוסיף כף קוניאק, את החלבונים להקציף (קצף
חזק) ללא סוכר. לערבב את שתי העיסות בעדינות בתנועות
קיפול, להוסיף חצי חבילה אגוזים (לדפוק אותם מעט)
לשפוך את העיסה על הביסקוויטים , להניח שכבת
ביסקווטים רטובים נוספת, להקציף את השמנת המתוקה+ כף
אינסטנט +כף חלב ולשפוך את הקצפת על השכבה השניה
של הביסקווטים, לגרד מעט שוקולד ואגוזים למעלה

בתאבון!

עוגת גבינה עם אוכמניותשכבה ראשונה - עוגת טורט
חומרים:
ביצים 4
כוס סוכר ½
סוכר וניל (שנף) 1
כפות קמח 4
כפית אחת של אבקת אפייה
אופן ההכנה:
מפרידים את הביצים. מקציפים את החלבונים (החלק הלבן בביצה) עם חצי
כוס סוכר לקצף יציב.
בקערה נפרדת מקציפים את החלמונים (החלק הצהוב) עם סוכר הווניל.
מערבבים קמח ואבקת אפייה ומוסיפים לתערובת.
מוסיפים את הקצף לתערובת (בתנועות עטיפה) ואופים בתבנית עגולה (26
או 28 מעלות) בחום בינוני כ30- דקות.
אחרי שהעוגה מתקררת מרטיבים אותה ב3- כפות ליקר מעורבבות ב3-
כפות מים.
שכבה שנייה:
גביעי גבינה %9 2
כוס סוכר 1/3
אינסטנט פודינג וניל ½
מערבבים היטב ומפזרים בעדינות על העוגה.
שכבה שלישית:
חבילות שמנת מתוקה 2
אינסטנט פודינג (רפרפת) וניל ½
כפות שטוחות של סוכר 2
מקציפים היטב ומפזרים בעדינות על שכבת הגבינה.
שכבה רביעית:
מפזרים בעדינות על העוגה ½ מיכל (קופסת שימורים) של מחית אוכמניות.

תוינמכוא םע הניבג תגוע


טרוט תגוע - הנושאר הבכש
:םירמוח
םיציב 4
רכוס סוכ ½
(ףנש) לינו רכוס 1
חמק תופכ 4
הייפא תקבא לש תחא תיפכ
:הנכהה ןפוא
יצח םע (הציבב ןבלה קלחה) םינובלחה תא םיפיצקמ .םיציבה תא םידירפמ
.ביצי ףצקל רכוס סוכ
.לינווה רכוס םע (בוהצה קלחה) םינומלחה תא םיפיצקמ תדרפנ הרעקב
.תבורעתל םיפיסומו הייפא תקבאו חמק םיבברעמ
26) הלוגע תינבתב םיפואו (הפיטע תועונתב) תבורעתל ףצקה תא םיפיסומ
.תוקד 30-כ ינוניב םוחב (תולעמ 28 וא
3-ב תובברועמ רקיל תופכ 3-ב התוא םיביטרמ תררקתמ הגועהש ירחא
.םימ תופכ
:היינש הבכש
9% הניבג יעיבג 2
רכוס סוכ 1/3
לינו גנידופ טנטסניא ½
.הגועה לע תונידעב םירזפמו בטיה םיבברעמ
:תישילש הבכש
הקותמ תנמש תוליבח 2
לינו (תפרפר) גנידופ טנטסניא ½
רכוס לש תוחוטש תופכ 2
.הניבגה תבכש לע תונידעב םירזפמו בטיה םיפיצקמ
:תיעיבר הבכש
.תוינמכוא תיחמ לש (םירומיש תספוק) לכימ ½ הגועה לע תונידעב םירזפמ


הניבג לטספ


:קצבל םירמוח
הנירגרמ תליבח 1/3
םימ סוכ ¾
חלמ תיפכ ¼
חמק תוסוכ 2
הייפא תקבא 1
ןמש תופכ 2
תילמל םירמוח
:הלאה םירמוחה תא דחי םיבברעמ
9% הניבג עיבג ½
תדרוגמ החולמ הניבג םרג 250
תדרוגמ הבוהצ הניבג םרג 250
תחא הציב
:הנכהה ןפוא
הנירגרמהש דע ,הנטק שא לע ינוניב ריסב הנירגרמו חלמ ,םימ םיממחמ
חמקה תא םיבברעמ ,ריסבש םילזונל ןמש םיפיסומ .שאהמ םידירומ .הסמנ
קצבהמ ¼ םישירפמ .ריסבש םימל השיחבב םיפיסומו הייפאה תקבאו
תא םג םידפרמ) הלוגע יאפ תינבת רתונה קצבב םידפרמ .דצב םיחינמו
קצבה תא םידדרמ .קצבה לע הווש ןפואב תילמה תא םירזפמ .(תונפדה
תא םיחרומו הציב (םיבברעמ) םיפרוט .תילמה תא םיסכמו שרפוהש
תוקד 35-כ ינוניב םוחב תופאל .םיכתח םינמסמו םושמוש םירזפמ ,לטספה
טעמ ןנצל .בוהז ועבצ רשאכ ןכומ לטספה .םיכתחה לע םעפ ידמ רוזחלו
.שיגהלו


סננא םע הניבג תגוע


טרוטל םירמוח
םיציב 3
רכוס תופכ 4
חמק תופכ 3
:הנכהה ןפוא
רכוס תופכ 3 םע (ןבלה קלחה) םינובלח םיפיצקמ .םיציבה תא םידירפמ
.ביצי ףצקל
.רכוס תחא ףכ םע (בוהצה קלחה) םינומלחה תא םיפיצקמ תדרפנ הרעקב
ףצקה תא הפיטע תועונתב םיפיסומ .חמקה תא הגרדהב םיפיסומ
30-כ ינוניב םוחב (תולעמ 28 וא 26) הלוגע תינבתב םיפואו תבורעתל
.תוקד
היינש הבכש
הקותמ תנמש 1
לינו גנידופ טנטסניא 1
בלח סוכ ¾
:הנכהה ןפוא
. 9% הניבג עיבג הל םיפיסומו הביצי תפצקהש דע םיפיצקמ
.הררקתהש רחאל הגועה לע תונידעב םירזפמ
:תישילש הבכש
.םירומיש תספוקמ סננא יחלפ היינשה הבכשה לע םיחינמ
החוטש תחא ףכ םע הנטק שא לע סננאה תספוקמ ץימה תא םיממחמ
לע תונידעב םירזפמ .הכימס תישענ הלילבהש דע השיחב ידכ ךות רולפנרוק
!הנכומ הגועהו .סננאה


הניבגב םיאלוממ תורפ


םירמוח
"םעט בוט" תניבג 1
9% הניבג 1
חלמ תיפכ ¼
ןבל לפלפ תיפכ 1/8
שמשמ ירומיש תספוק 1
םיקסרפא ירומיש תספוק 1
(ינוניב לדוגב הדש תות) םיתות 15

:הנכהה ןפוא
.לפלפהו חלמה ,רימשה ,תוניבגה תא דחי םיבברעמ .1
.תוריפל םילזונה ןיב םידירפמו ירפה תואספוק תא םיחתופ .2
.(םיצוקה) ירפה הצקבש םיקוריה םילעה םע םיתותה תא םיצחור .3
.(קסרפאה לדוגב יולת) שילשל וא יצחל םיקסרפאה תא םיכתוח .4
.יצחל םישמשמה תא םיכתוח .5
.תיפכ תרזעב םיתותב תומוג םירצוי .6
.העבג םירצויו הניבגה תבורעתב תוריפה תא םיאלממ .7
.םישיגמו שגמ לע םירדסמ ,(םיט'זנמ) ריינ תוליסלסל םיסינכמ .8


הנבל


:םישורדה םירמוחה
ליגר בלח וא ןאצ בלח רטיל 2
ןבל וא טרוגוי תופכ 3
חלמ תיפכ 1
תיז ןמש
לותיח וא הנתוכ דב

:הנכהה ןפוא
,בלחה תא לודג ריסב םיממחמ
,חתור אוהש דע ,הכומנ שא לע
םיננצמו ,שאהמ דיימ םיריסמ
עבצא סינכהל רשפאש עגרל דע
.רשע דע רופסלו בלחל

םיבברעמ ,טרוגויה תא םיפיסומ ,בלחהמ תופכ 4 תירעקב םימש
.בלחה ריסל םיפיסומו
םיפטועו בטיה םיסכמ ,תיכוכז וא סרח תרעקל םיריבעמ
.םימח םוקמב תועש 6-8 ךשמל םיחינמ .הדבכו הבע הכימשב
ררקמב רמשנ ןכומה טרוגויה

:הנבלה תנכהל

םע טרוגויה תא םיבברעמ .הלודג תננסמ ךותב דבה תא םיחינמ
.דבה לעמ םיקצויו ,חלמה
.תועש 10-12 ירחא הנכומ הנבלה .הרעק לעמ וא רויכה לעמ םילותו םירשוק

.תיז ןמשב םיסכמו םיקדהמ ,ילכל הנבלה תא םיריבעמ

.ןבלהו הנבלה תנכהל ןאצ בלח גישהלו ץמאתהל יאדכ
br /> >פסטל גבינה br /> > br /> > br /> >חומרים לבצק: br /> חבילת מרגרינה 1/3
כוס מים ¾
כפית מלח ¼
כוסות קמח 2
אבקת אפייה 1
כפות שמן 2
>חומרים למלית br /> >מערבבים יחד את החומרים האלה: br /> גביע גבינה %9 ½
גרם גבינה מלוחה מגורדת 250
גרם גבינה צהובה מגורדת 250
>ביצה אחת br /> >אופן ההכנה: br /> >מחממים מים, מלח ומרגרינה בסיר בינוני על אש קטנה, עד שהמרגרינה br /> >נמסה. מורידים מהאש. מוסיפים שמן לנוזלים שבסיר, מערבבים את הקמח br /> >ואבקת האפייה ומוסיפים בבחישה למים שבסיר. מפרישים ¼ מהבצק br /> >ומניחים בצד. מרפדים בבצק הנותר תבנית פאי עגולה (מרפדים גם את br /> >הדפנות). מפזרים את המלית באופן שווה על הבצק. מרדדים את הבצק br /> >שהופרש ומכסים את המלית. טורפים (מערבבים) ביצה ומורחים את br /> >הפסטל, מפזרים שומשום ומסמנים חתכים. לאפות בחום בינוני כ35- דקות br /> >ולחזור מדי פעם על החתכים. הפסטל מוכן כאשר צבעו זהוב. לצנן מעט br /> >ולהגיש. br /> > br /> > br /> >עוגת גבינה עם אננס br /> > br /> > br /> >חומרים לטורט br /> ביצים 3
כפות סוכר 4
כפות קמח 3
>אופן ההכנה: br /> >מפרידים את הביצים. מקציפים חלבונים (החלק הלבן) עם 3 כפות סוכר br /> >לקצף יציב. br /> >בקערה נפרדת מקציפים את החלמונים (החלק הצהוב) עם כף אחת סוכר. br /> >מוסיפים בהדרגה את הקמח. מוסיפים בתנועות עטיפה את הקצף br /> >לתערובת ואופים בתבנית עגולה (26 או 28 מעלות) בחום בינוני כ30- br /> >דקות. br /> >שכבה שנייה br /> שמנת מתוקה 1
אינסטנט פודינג וניל 1
כוס חלב ¾
>אופן ההכנה: br /> >מקציפים עד שהקצפת יציבה ומוסיפים לה גביע גבינה %9 . br /> >מפזרים בעדינות על העוגה לאחר שהתקררה. br /> >שכבה שלישית: br /> >מניחים על השכבה השנייה פלחי אננס מקופסת שימורים. br /> >מחממים את המיץ מקופסת האננס על אש קטנה עם כף אחת שטוחה br /> >קורנפלור תוך כדי בחישה עד שהבלילה נעשית סמיכה. מפזרים בעדינות על br /> >האננס. והעוגה מוכנה! br /> > br /> > br /> >פרות ממולאים בגבינה br /> > br /> > br /> >חומרים br /> גבינת "/טוב טעם"/ 1
גבינה %9 1
כפית מלח ¼
כפית פלפל לבן 1/8
קופסת שימורי משמש 1
קופסת שימורי אפרסקים 1
תותים (תות שדה בגודל בינוני) 15
> br /> >אופן ההכנה: br /> . מערבבים יחד את הגבינות, השמיר, המלח והפלפל. 1
. פותחים את קופסאות הפרי ומפרידים בין הנוזלים לפירות. 2
. רוחצים את התותים עם העלים הירוקים שבקצה הפרי (הקוצים). 3
. חותכים את האפרסקים לחצי או לשליש (תלוי בגודל האפרסק). 4
. חותכים את המשמשים לחצי. 5
. יוצרים גומות בתותים בעזרת כפית. 6
. ממלאים את הפירות בתערובת הגבינה ויוצרים גבעה. 7
. מכניסים לסלסילות נייר (מנז'/טים), מסדרים על מגש ומגישים. 8
> br /> > br /> >לבנה br /> > br /> > br /> >החומרים הדרושים: br /> ליטר חלב צאן או חלב רגיל 2
כפות יוגורט או לבן 3
כפית מלח 1
>שמן זית br /> >בד כותנה או חיתול br /> > br /> >אופן ההכנה: br /> >מחממים בסיר גדול את החלב, br /> >על אש נמוכה, עד שהוא רותח, br /> >מסירים מייד מהאש, ומצננים br /> >עד לרגע שאפשר להכניס אצבע br /> >לחלב ולספור עד עשר. br /> > br /> >שמים בקערית 4 כפות מהחלב, מוסיפים את היוגורט, מערבבים br /> >ומוסיפים לסיר החלב. br /> >מעבירים לקערת חרס או זכוכית, מכסים היטב ועוטפים br /> >בשמיכה עבה וכבדה. מניחים למשך 6-8 שעות במקום חמים. br /> >היוגורט המוכן נשמר במקרר br /> > br /> >להכנת הלבנה: br /> > br /> >מניחים את הבד בתוך מסננת גדולה. מערבבים את היוגורט עם br /> >המלח, ויוצקים מעל הבד. br /> >קושרים ותולים מעל הכיור או מעל קערה. הלבנה מוכנה אחרי 10-12 שעות. br /> > br /> >מעבירים את הלבנה לכלי, מהדקים ומכסים בשמן זית. br /> > br /> >כדאי להתאמץ ולהשיג חלב צאן להכנת הלבנה והלבן. br /> > br /> > דף הבית
מתן תורה

מקורות

ביכורים

מנהגים

שמות החג

קישורים

ספירת העומר

מתכונים

תפזורת

תמונותLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.