דף הבית >>חג השבועות >> מתן תורה
מקורות לחג השבועות

שמות לד,כב
;וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים

,ויקרא כג
.וידבר ה', אל משה לאמור
דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, מועדי ה', אשר תקראו אותם
.מקראי קודש אלה הם, מועדיי
ששת ימים, תיעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל
.מלאכה לא תעשו: שבת היא לה', בכול מושבותיכם

.אלה מועדי ה', מקראי קודש, אשר תקראו אותם, במועדם
.'בחודש הראשון בארבעה עשר לחודש, בין הערביים פסח, לה
.ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג המצות לה': שבעת ימים, מצות תאכלו
.ביום הראשון, מקרא קודש יהיה לכם; כל מלאכת עבודה, לא תעשו
והקרבתם אישה לה', שבעת ימים; ביום השביעי מקרא קודש, כל
.מלאכת עבודה לא תעשו

.וידבר ה', אל משה לאמור
דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן
לכם, וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם, אל
.הכוהן
.והניף את העומר לפני ה', לרצונכם; ממוחרת השבת, יניפנו הכוהן
.'ועשיתם, ביום הניפכם את העומר, כבש תמים בן שנתו לעולה, לה
;ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה בשמן, אישה לה' ריח ניחוח
.ונסכו יין, רביעית ההין
ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו, עד עצם היום הזה עד הביאכם, את
.קרבן אלוהיכם: חוקת עולם לדורותיכם, בכול מושבותיכם

וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע
.שבתות, תמימות תהיינה
;עד ממוחרת השבת השביעית, תספרו חמישים יום
.'והקרבתם מנחה חדשה, לה
,ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים שני עשרונים, סולת תהיינה
.'חמץ תיאפינה ביכורים, לה
,והקרבתם על הלחם, שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד
.'אילים שניים: יהיו עולה לה', ומנחתם ונסכיהם אישה ריח ניחוח לה
;ועשיתם שעיר עיזים אחד, לחטאת
.ושני כבשים בני שנה, לזבח שלמים
והניף הכוהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני ה', על שני
.כבשים; קודש יהיו לה', לכוהן
,וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה
.לא תעשו: חוקת עולם בכל מושבותיכם, לדורותיכם
,ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך
.לא תלקט; לעני ולגר תעזוב אותם, אני ה' אלוהיכם


דף הבית
מתן תורה

מקורות

ביכורים

מנהגים

שמות החג

קישורים

ספירת העומר

מתכונים

תפזורת

תמונותLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.