חג שמח >> חנוכה >> סיפור נס חנוכה

סיפור נס חנוכה

מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון
.דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון
.שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל
,וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום
בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול
. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים
.לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
שבת פרק ב דף כא,ב

בבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזירות על ישראל, וביטלו דתם, ולא
,הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות; ופשטו ידם בממונם
.ובבנותיהם; ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות
וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם
אלוהי אבותינו, והושיעם מידם. וגברו בני חשמונאי הכוהנים
,הגדולים, והרגום והושיעו ישראל מידם; והעמידו מלך מן הכוהנים
.וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה עד החורבן השני
וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, בחמישה ועשרים בחודש כסליו
היה. ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור אלא פך אחד; ולא היה
בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה
.ימים עד שכתשו זיתים, והוציאו שמן טהור
ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת ימים האלו
שתחילתם מליל חמישה ועשרים בכסליו, ימי שמחה והלל; ומדליקין
.בהם הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות
.וימים אלו, הן הנקראין חנוכה
רמב"ם הלכות חנוכה פרק ג
חג שמח
חנוכה
ברכות להדלקת נרות חנוכה
על הניסים
הלכות חנוכה
חידון חנוכה
מצגת חנוכה
מתכוני חנוכה
קישורי חנוכה
שירי חנוכה
משחקים ושעשועים לחנוכה
סיפור נס חנוכה
תמונות
איורים


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.