דף הבית >> תעניות ציבור >> עשרה בטבת
עשרה בטבת


.עשרה בטבת הוא אחד מארבעת הצומות, ביום זה החל המצור על ירושלים בתקופת הבית הראשון על ידי נבוכדנאצר מלך בבל
.המצור נמשך שלש שנים ובסופו של דבר נבוכדנאצר שרף את בית המקדש והחריב את ירושלים
.למרות שביום זה רק התחיל המצור, נקבע היום ליום אבל מפני שיום זה היה תחילת הפורענות שהביאה בסופה לשרפת בהמ"ק וגלות בבל
.תענית זו הנה חמורה מאד עד שאפילו אם היה חל יום זה בשבת היו מתענים בו

:המקור לתענית
תוספתא סוטה פרק ו הלכה י
דרש רבי: הרי הוא אומר (זכריה ח,יט) "כה אמר ה' צבאות: צום הרביעי וצום
החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים
.טובים, והאמת והשלום אהבו"
. צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז, שבו הבקעה העיר. ונקרא שמו רביעי שהוא רביעי לחדשים
. צום החמישי זה תשעה באב, יום שנשרף בו בית המקדש. ולמה נקרא שמו חמישי? שהוא בחדש החמישי
.צום השביעי .זה שלשה בתשרי, יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, שהרגו ישמעאל בן נתניה
.ללמדך שקשה מיתתן של צדיקים לפני המקום כחורבן בית המקדש
.ולמה נקרא שמו שביעי? שהוא חדש שביעי
צום העשירי ,זה עשרה בטבת, יום שבו סמך מלך בבל את ידו על ירושלם
שנאמר: ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש
לאמר: בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל
.ירושלם, בעצם היום הזה
(יחזקאל כד, א-ב)

:'מצור זה גרם לרעב נורא בעיר ונהרגו רבים מבני העיר כמתואר בפסיקתא רבה פרשה כו

.והיו בנות ציון מתחברות בשווקים והיו רואות אלו את אלו"
?זאת אומרת לחברתה: למה יצאת לשוק, שלא יצאת לשוק מימייך
.והיא עונה ואומרת לה: מכסה אני ממך? קשה היא מכת הרעב, איני יכולה לסבול
.והן אוחזות זו בזו וחוזרות ומבקשות בתוך העיר ואינן מוצאות
.והיו מגפפות את העמודים ומתות עליהם בראש כל פינה
,ובניהן יונקי חלבן היו מהלכים על ידיהם ועל רגליהם
,כל אחד ואחד מכיר את אימו, והוא עולה ונוטל את דדה ונותנו בפיו
."שמא ימשוך לו חלב, והוא אינו מושך, ונפשו מטרפת והוא מת אל חיק אימובימינו (בשנת תשי"א) הוסיפה הרבנות הראשית לישראל עוד נושא לצום של עשרה בטבת. יום זה נקבע
ב"יום הקדיש הכללי". כל מי שקרובי משפחתו נרצחו בשואה, ואין הוא יודע את יום
.מותם, אומר קדיש ביום זה


דף הבית
תעניות ציבורדף הבית
תעניות

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.