דף הבית >> טו בשבט >>משמעות טו בשבט

טו' בשבט

משמעות היום מבחינה הלכתית

:המקור לחג טו' בשבט

:מסכת ראש השנה פרק א משנה א

ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים

באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה
רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי

באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין
וליובלות לנטיעה ולירקות

באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי
:בית הלל אומרים בחמשה עשר בו


כידוע הלכה כבית הלל ולכן חמשה עשר (טו') בשבט נקבע
.כראש השנה לאילנות

?לעניין מה קובע תאריך זה
:כמובן שהדבר חייב להיות שייך למצוות הקשורות לאילן

תרומות ומעשרות
:המעשרות אינם שוים בכל שנה
.השנים א,ב,ד,ה שלאחר השמיטה הם שנות מעשר שני
.השנים ג,ו שלאחריה הם שנות מעשר עני
.כל זה מלבד מעשר ראשון שנוהג בכל שנה
,מכיוון שלפי ההלכה אין מעשרין מפירות שנה אחת על פירות שנה אחרת
.יש לדעת איזה הוא היום שבו מסתיימת שנה ומתחילה שנה חדשה
.לפירות האילן יום זה הוא טו-בשבט

ערלה ורבעי
.במשך שלוש השנים הראשונות לנטיעת העץ אסור לאכול את פירותיו
.בשנה הרביעית, שנת נטע רבעי, הפירות הם קודש
בזמן שבית המקדש היה קיים היו מעלים את הפירות לירושלים
.או פודים אותם ומעלים את הכסף לירושלים ורק שם מותר להנות ממנו
כיום בשנה הרביעית פודים את הפירות. שנת נטע רבעי מסתיימת
.רק בטו-בשבט של השנה הרביעית

?מדוע קבעו דוקא את טו' בשבט כראש השנה לאילן 

,ביום זה כבר יצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות
וכל חנטה של פירות האילן מכאן ואילך, ברכת השנה החדשה
.עליהם. זוהי תחילת השנה החקלאית הטבעית של האילן
הסבר נוסף הוא שפירות החונטים עד טו' בשבט חונטים משרף
שנכנס בהם לפני תשרי. לפי הסבר זה טו' בשבט מסמל את
.הפירות שנוצרו בשנה שעברה

כאמור, ליום זה משמעויות הלכתיות הקשורות למצוות
.התלויות בארץ

(נלקט מתוך ספר התודעה, מצוות התלויות בארץ ושיעורי שביעית)
דף הבית
טו בשבט
סדר טו בשבט
מן המקורות לטו בשבט
משמעות טו בשבט
שעשועים לטו בשבט
תמונות לטו בשבט
פירות טו בשבט ללא תולעים
תפילה לאתרוג נאה

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.