חג שמח >> פורים >> מצוות החג
מצוות החג

:ארבע מצוות מיוחדות לפורים, ואלו הן

מקרא מגילה

.חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום

,כל הלילה כשר לקריאת המגילה, עד שיעלה עמוד השחר
.וכן כל היום - מהנץ החמה ועד שקיעת ההחמה

.חייבים בקריאת המגילה, - אנשים ונשים

,מצווה מן המובחר לקרותה בציבור ובבית הכנסת
,משום 'ברוב עם הדרת מלך' ויש יותר פרסום הנס

חובה לשמוע קריאת המגילה מתוך מגילה כשרה
.כתובה בדיו על קלף
.ואם החסיר אפילו מילה אחת - לא יצא ידי חובה


משתה ושמחה

חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע
.בין "ארור המן" ל"ברוך מרדכי"

.(חייב אדם לסעוד סעודה אחת ביום פורים (ולא בלילה


משלוח מנות איש לרעהו

.מצוות היום לשלוח לפחות שתי מנות לאדם אחד
.חייבים במשלוח מנות, - אנשים ונשים
,מנות הינן דברים הראוים לאכילה או לשתייה כמות שהן
.ללא הכנה וללא בישול
,כל המרבה לשלוח מנות לרעים הרי זה משובח
,אבל מוטב להרבות במתנות לאביונים
.מלהרבות במשלוח מנות, ולהרבות בסעודתו

,אפילו עני שבישראל חייב במשלוח מנות
.ואם אין לו - מחליף סעודתו עם חברו ויוצאים שניהם ידי חובתם

אין יוצאים ידי חובת מצוות משלוח מנות, לא בכסף ולא בבגדים
.ולא בתכשיטים, אלא במיני מאכל ומשקה בלבד


מתנות לאביונים

מצוות עשה מדרבנן שכל אדם יתן בפורים לפחות שתי מתנות
.לשני אביונים, כלומר, מתנה אחת לכל עני

אפילו עני המחזר על הפתחים חייב לתת מתנות לעניים.

.המצוה יכולה להתבצע, בין בממון ובין במאכל או במשקה, ואפילו בבגד
לכתחילה צריך להקפיד שתהא מתנתו מתנה חשובה, שניתן לקנות
.ממנה לחם כדי שיעור סעודה לפחות


:תוספות בתפילה

,'חז"ל תיקנו קריאה בתורה מעניין היום בפרשת 'ויבוא עמלק
.(והזכרת נס פורים בתפילה ובברכת המזון (על הנסים

ארבע פרשיות

מצוות החג

ברכות המגילה

מגילת אסתר

פורים משולש

שירים

מתכונים

קישורים

תמונות

להורדה

תחפושות
>
Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.