עשרת הדיברות - חג השבועות
דף הבית >>חג השבועות >> עשרת הדיברות
מתן תורה

שמות יט

בחודש, השלישי, לצאת בני ישראל, מארץ מצריים ביום הזה, באו
מדבר סיניי
ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיניי, ויחנו, במדבר; וייחן שם
ישראל, נגד ההר
ומשה עלה, אל האלוהים; ויקרא אליו יהוה, מן ההר לאמור, כה תאמר
לבית יעקוב, ותגד לבני ישראל
אתם ראיתם, אשר עשיתי למצריים; ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא
אתכם אליי
ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם, את בריתי--והייתם לי סגולה
מכל העמים, כי לי כל הארץ
ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים, וגוי קדוש: אלה, הדברים, אשר
תדבר, אל בני ישראל
ויבוא משה, ויקרא לזקני העם; וישם לפניהם, את כל הדברים האלה,
אשר ציווהו, יהוה
ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כול אשר דיבר יהוה נעשה; וישב משה
את דברי העם, אל יהוה
ויאמר יהוה אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע
העם בדברי עימך, וגם בך יאמינו לעולם; ויגד משה את דברי העם
אל יהוה
ויאמר יהוה אל משה לך אל העם, וקידשתם היום ומחר; וכיבסו
שמלותם
והיו נכונים, ליום השלישי: כי ביום השלישי, יירד יהוה לעיני
כל העם--על הר סיניי
והגבלת את העם סביב לאמור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו
כל הנוגע בהר, מות יומת
לא תיגע בו יד, כי סקול ייסקל או ירה יירה--אם בהמה אם איש, לא
יחיה; במשוך, היובל, המה, יעלו בהר
ויירד משה מן ההר, אל העם; ויקדש, את העם, ויכבסו, שמלותם
ויאמר, אל העם, היו נכונים, לשלושת ימים: אל תיגשו, אל אישה
ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על
ההר, וקול שופר, חזק מאוד; ויחרד כל העם, אשר במחנה
ויוצא משה את העם לקראת האלוהים, מן המחנה; ויתייצבו, בתחתית
ההר
והר סיניי, עשן כולו, מפני אשר ירד עליו יהוה, באש; ויעל עשנו
כעשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד
ויהי קול השופר, הולך וחזק מאוד; משה ידבר, והאלוהים יעננו
בקול
ויירד יהוה על הר סיניי, אל ראש ההר; ויקרא יהוה למשה אל ראש
ההר, ויעל משה
ויאמר יהוה אל משה, רד העד בעם: פן יהרסו אל יהוה לראות, ונפל
ממנו רב
וגם הכוהנים הניגשים אל יהוה, יתקדשו: פן יפרוץ בהם, יהוה
ויאמר משה, אל יהוה, לא יוכל העם, לעלות אל הר סיניי: כי אתה
העדות בנו, לאמור, הגבל את ההר, וקידשתו
ויאמר אליו יהוה לך רד, ועלית אתה ואהרון עימך; והכוהנים והעם
אל יהרסו לעלות אל יהוה--פן יפרוץ בם
ויירד משה, אל העם; ויאמר, אליהם

שמות כ

וידבר אלוהים, את כל הדברים האלה לאמור
אנוכי, יהוה אלוהיך--אשר הוצאתיך מארץ מצריים, מבית עבדים: לא
יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי
לא תעשה לך פסל, וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת
ואשר במים, מתחת לארץ
לא תשתחווה להם, ולא תועבדם: כי אנוכי יהוה אלוהיך, אל
קנא פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים, לשונאיי
ועושה חסד, לאלפים: לאוהביי, ולשומרי מצוותיי

לא תישא את שם יהוה אלוהיך, לשוא: כי לא ינקה יהוה, את אשר
יישא את שמו לשוא

זכור את יום השבת, לקדשו
ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך
ויום, השביעי, שבת, ליהוה אלוהיך: לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך
ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך, וגרך, אשר בשעריך
כי ששת ימים עשה יהוה את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר
בם, וינח, ביום השביעי; על כן, בירך יהוה את יום
השבת ויקדשהו

כבד את אביך, ואת אימך--למען, יאריכון ימיך, על האדמה, אשר
יהוה אלוהיך נותן לך

לא תרצח, לא תנאף; לא תגנוב, לא תענה בריעך
עד שקר

לא תחמוד, בית ריעך; לא תחמוד אשת ריעך, ועבדו ואמתו
ושורו וחמורו, וכול, אשר לריעך

וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת קול השופר, ואת ההר
עשן; וירא העם וינועו, ויעמדו מרחוק
ויאמרו, אל משה, דבר אתה עימנו, ונשמעה; ואל ידבר עימנו
אלוהים, פן נמות
ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלוהים
ובעבור, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
ויעמוד העם, מרחוק; ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים
דף הבית
מתן תורה

מקורות

ביכורים

מנהגים

שמות החג

קישורים

ספירת העומר

מתכונים

תפזורת

תמונותLeading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.