חג שמח >> חנוכה >> חנה ושבעת בניה
חנה ושבעת בניה


עיברית

"כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה"

.ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה

הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר
אמרו לו: עבוד לעבודת כוכבים
אמר להם: כתוב בתורה: (שמות כב) אנכי ה' אלהיך
הוציאוהו והרגוהו

והביאו בן נוסף לפני הקיסר
אמרו לו: עבוד לעבודת כוכבים
אמר להו כתוב בתורה (שמות כ) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
הוציאוהו והרגוהו

והביאו בן נוסף אמרו לו: עבוד לעבודת כוכבים
אמר להם: כתוב בתורה (שמות כב) זובח לאלהים יחרם
הוציאוהו והרגוהו

הביאו בן נוסף אמרו ליה: עבוד לעבודת כוכבים
אמר להם: כתוב בתורה: (שמות לד) לא תשתחוה לאל אחר
הוציאוהו והרגוהו

הביאו בן נוסף אמרו לו: עבוד לעבודת כוכבים
אמר להם: כתוב בתורה (דברים ו) שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
הוציאוהו והרגוהו

והביאו בן נוסף אמרו לו: עבוד לעבודת כוכבים
אמר להם: כתוב בתורה: (דברים ד) וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
הוציאוהו והרגוהו

הביאו בן נוסף אמרו לו: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה: (דברים כו)את ה' האמרת וגו' וה' האמירך היום כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת.

אמר לו קיסר: אשליך טבעת ותתכופף ותרים אותה דכי שיאמרו קיבל עליו מרות המלך
אמר לו: חבל עליך קיסר חבל עליך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה

הוציאוהו להריגה, אמרה להם אימו: הביאוהו אלי ואנשקו קצת
אמרה לו: בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות

אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה
יצתה בת קול ואמרה (תהלים קיג) אם הבנים שמחה


גיטין פרק ה דף נז,ב
ארמית

"כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה"

.ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה

אתיוהו קמא לקמיה דקיסר
אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה: (שמות כב) אנכי ה' אלהיך
אפקוהו וקטלוהו

ואתיוהו לאידך לקמיה דקיסר
אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים
אמר להו כתוב בתורה (שמות כ) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
אפקוהו וקטלוהו

ואתיוהו לאידך אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה (שמות כב) זובח לאלהים יחרם
אפקוהו וקטלוהו

אתיוהו לאידך אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה: (שמות לד) לא תשתחוה לאל אחר
אפקוהו וקטלוהו

אתיוהו לאידך אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה (דברים ו) שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
אפקוהו וקטלוהו

ואתיוהו לאידך אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה: (דברים ד) וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
אפקוהו וקטלוהו

אתיוהו לאידך אמרו ליה: פלח לעבודת כוכבים
אמר להו: כתוב בתורה: (דברים כו)את ה' האמרת וגו' וה' האמירך היום כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת.

אמר ליה קיסר: אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה כי היכי דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא
אמר ליה: חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד עצמך כך על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה

אפקוהו למיקטליה, אמרה להו אימיה: יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא
אמרה לו: בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות

אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה
יצתה בת קול ואמרה (תהלים קיג) אם הבנים שמחה


גיטין פרק ה דף נז,בחג שמח
חנוכה
ברכות להדלקת נרות חנוכה
על הניסים
הלכות חנוכה
חידון חנוכה
מצגת חנוכה
מתכוני חנוכה
קישורי חנוכה
שירי חנוכה
משחקים ושעשועים לחנוכה
סיפור נס חנוכה
תמונות
איורים
הכנת שמן זית

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.