חג שמח >> סוכות >>מן המקורות - חג הסוכות

מן המקורות - חג הסוכות
ויקרא כג,לג
וידבר 'ה, אל משה לאמר.
דבר אל בני ישראל, לאמר: בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה, חג
הסכות שבעת ימים לה'.
ביום הראשון, מקרא קדש; כל מלאכת עבדה, לא תעשו.
שבעת ימים, תקריבו אשה לה'; ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם
והקרבתם אשה לה', עצרת הוא - כל מלאכת עבדה, לא תעשו.
'אלה מועדי ה', אשר תקראו אתם מקראי קדש: להקריב אשה לה,
עלה ומנחה זבח ונסכים - דבר יום ביומו.
מלבד, שבתת ה'; ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל
נדבתיכם, אשר תתנו לה'.
אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי, באספכם את תבואת הארץ, תחגו את
חג ה', שבעת ימים; ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון.
ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפת תמרים, וענף עץ עבת,
וערבי נחל; ושמחתם לפני ה' אלהיכם, שבעת ימים.
וחגתם אתו חג לה', שבעת ימים בשנה: חקת עולם לדרתיכם, בחדש
השביעי תחגו אתו.
בסכת תשבו, שבעת ימים; כל האזרח בישראל, ישבו בסכת.
למען, ידעו דרתיכם, כי בסכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי
אותם מארץ מצרים: אני, ה' אלהיכם.
וידבר משה, את מעדי ה', אל בני, ישראל.

דברים טז,יג
חג הסכת תעשה לך, שבעת ימים, באספך, מגרנך ומיקבך.
ושמחת, בחגך: אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום
והאלמנה, אשר בשעריך.
שבעת ימים תחג לה' אלהיך, במקום אשר יבחר ה': כי יברכך
ה' אלהיך, בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית, אך שמח.
שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך, במקום אשר
יבחר, בחג המצות ובחג השבעות, ובחג הסכות; ולא יראה את פני
ה', ריקם.
איש, כמתנת ידו, כברכת ה' אלהיך, אשר נתן לך.


דברים לא,י
ויצו משה, אותם לאמר: מקץ שבע שנים, במעד שנת השמטה - בחג
הסכות.
בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך, במקום אשר יבחר - תקרא
את התורה הזאת נגד כל ישראל, באזניהם.
הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך, אשר בשעריך - למען
ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את ה' אלהיכם, ושמרו לעשות, את כל
דברי התורה הזאת.
ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו, ליראה, את ה' אלהיכם - כל
הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עברים את הירדן שמה
.לרשתה


חג שמח

דיני הסוכה

דיני ארבעת המינים

מקורות

קישורים

כרזות לסכה

תמונותLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.