דף הבית >>חג השבועות >> ביכורים

ביכורים

?ממה מביאים ביכורים
אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים האמורים בשבח הארץ
והם החטים והשעורים והענבים והתאנים והרמונים והזיתים והתמרים


?מתי מביאים ביכורים
אין מביאין בכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר בכורי מעשיך. ואם הביא אין מקבלין ממנו אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן. וכן אין מביאין בכורים אחר חנוכה. שהבכורים שבכרו אחר חנוכה הן חשובין משנה הבאה ויניחם עד אחר עצרת


?מנין מביאים ביכורים
ואינם נוהגין אלא בפני הבית ובארץ ישראל בלבד שנאמר ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך ואם הביא בכורים מחוץ לארץ אינן בכורים
. רבי יוסי הגלילי אומר , אין מביאין בכורים מעבר הירדן , שאינה ארץ זבת חלב ודבש


?כיצד מפרישין את הבכורים
יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול ענבים שבכרו רמון שבכר קושרן בגמי
ואומר: "הרי אלו בכורים" והם נעשים בכורים במחובר משקרא להן שם
ואע''פ שעדיין לא בשלו כל צרכן ומשיגמרו ויתלשם מן הקרקע אינו צריך לחזור ולקרות להם שם


?כיצד מעלין את הבכורים לירושלים
כל העירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד , ולנין ברחובה של עיר , ולא היו נכנסין לבתים
ולמשכים היה הממנה אומר , קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלקינו
הקרובים מביאים התאנים והענבים , והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים
והשור הולך לפניהם , וקרניו מצפות זהב , ועטרה של זית בראשו
החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים
והם הולכין בכל הדרך וקורין שמחתי באומרים לי בית ה' נלך


הגיעו קרוב לירושלים
.שלחו לפניהם שלוחין להודיע לאנשי ירושלים, ועטרו את בכוריהם
הפחות , הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם . לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים
וכל בעלי אמניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין בשלומם
אחינו אנשי המקום פלוני , בואכם לשלום
ומשיכנסו כולן בשערי ירושלים יתחילו לקרות עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית


הגיעו להר הבית
. הגיעו להר הבית , אפלו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו
ואומרין הללויה הללו אל בקדשו וכו' עד כל הנשמה תהלל יה הללויה והם מהלכים בהר הבית, עד שמגיעין לעזרה
הגיעו לעזרה ודברו הלוים בשיר , ארוממך יי כי דליתני ולא שמחת איבי לי
וקורא ועודהו הסל על כתיפו הגדתי היום ליי' אלהיך ... ומוריד הסל מעל כתיפו
ואוחזו בשפתיו והכהן מניח ידו תחתיו ומניף וקורא ארמי אובד אבי וירד מצרימה וגו' עד שגומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח בקרן דרומית מערבית בדרומה של קרן וישתחוה ויצא

דף הבית
מתן תורה

מקורות

ביכורים

מנהגים

שמות החג

קישורים

ספירת העומר

מתכונים

תפזורת

תמונותLeading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.